Stop og se - på Danmarks kirker

 

Højby kirke

Højby kirke                           Tilbage til forsiden

Se Højby kirke. Det er en af kalkmaleriets katedraler. Højby ligger i Odsherred på Sjælland, 10 km vest for Nykøbing Sjælland. Det er der heldigvis mange der opdager, for kirken har mange besøgende. Nogle er meget distancerede og nærmest latterliggør kalkmalerierne: ”De havde sandelig en livlig fantasi dengang”. Andre læser andægtigt op af det lille fine hæfte man kan købe i våbenhuset, mens de ind imellem skælder ud på børnene: ”Hører du efter? Det er da en spændende historie. Nej, nu må du slukke for mobiltelefonen, du sidder jo og SMSer.”

Altertavlen

Den opstemte og interesserede beskuer går fortumlet rundt, og beslutter så at starte i koret, med den ældgamle altertavle der er fra middelalderen, i sengotisk stil. I det centrale billedfelt har træskæreren skåret en overfyldt Golgata-scene. De to medkorsfæstede vrider sig i glødende smerte på deres små korspinde, mens Jesus hænger – eller står – hvid, fredfyldt og død: Det er fuldbragt.

Sammen med alle de sædvanlige deltagere, soldater, Maria, Johannes m.fl., ses almindelige mennesker, hvoraf de fleste dog er klar over begivenhedens alvor. Dog ikke to drenge der slås i græsset. Der er en evangelist der skal til at berette om begivenheden, måske Lucas. Der er en mand der peger på sine øjne, han tror dem næppe. Og en anden peger op på Jesus og siger til os: Se og forstå, også I dernede i kirken.

Udenom det centrale trærelief er der 6 mindre relieffer med scener fra Jesu liv, fra bebudelsen til korsslæbet, hvor Simon fra Kyrene kommer til hjælp. Se altertavlen.

Judas og den kvindelige Johannes

Nedenunder  reliefferne er Jesus og hans 12 disciple malet, hver med sit symbol eller lidelsesredskab, for de blev alle martyrer. Andreas er der med sit Andreaskors som et stort X, og en discipel med et tohånds slagsværd stukket igennem sig. Det er altid spændende at spekulere over hvem der mon er Judas?

Efter Dan Browns Da Vinci-mysteriet er blevet så stor en sællert, er det også sjovt at spejde efter den unge Johannes med det røde hår og det kvindelige udseende. Her er der 4 apostle uden skæg, hvoraf en er meget yngre end de andre.

På alterbordet ligger præstens bibel, slået op på Esajas bog, kapitel 47, ”Spottesang om Babels forestående fald”. Den kan vi jo så tygge på i vores materialistiske civilisation og selvglade egoisme.

Bill Viola

På det ældgamle alterbord der er lige så gammelt som kirken, er der 3 malerier. I midten ses Jesus svæve op fra sin stenkiste, mens vagterne sover eller er lamslåede. Den hvide, svævende Jesusskikkelse får tankerne til at strejfe til Bill Violas fantastiske videoinstallation hvor en gruppe moderne vandrere slår sig ned ved en fjern bjergsø og efterhånden falder i søvn. Da sker det pludselig efter lang tids venten: En hvidklædt, Jesusagtig skikkelse stiger meget langsomt op ad søen, løftet af en mystisk kraft svæver han stille ovenud af billedet, uden at nogen af de sovende opdager det. For tilskueren til videoinstallationen er det et mirakel som i høj grad er ventetid og vågen værd.

Men ellers er Maria, den store formidler og hjælper, i centrum i alterbordets billeder. Hun er i stalden i Bethlehem, og hun er i de 12 apostles kreds hvor Peter med nøglen selvretfærdigt peger på Judas.

Kalkmalerierne

På korets nordvæg ses, med lidt god vilje, en løve der slikker sine tre døde løveunger til live igen. Det er en gammel legende der illustreres. Den opfattedes som et forvarsel om Jesu genopstandelse.

På nordhvælvet i koret ses en kæmpestor løvemund som den vidåbne vej til fortabelsen. En række djævle jager synderne ind i munden. Ærkeenglen Mikael redder dog et par munke som djævlene ellers havde fat i. I Højby kirke er der ingen himmelborg for de sjæle der reddes, kun det åbne helvede.

Englen

På vesthvælvet som kun de gejstlige kunne få adgang til at se i katolsk tid, ses en pragtfuld ærkeengel i grøn kjortel. Han vejer en sjæl. To djævle der repræsenterer sjælens synder, trækker vægtskålen nedad. Det ser faretruende ud, også selvom Mikael snyder på vægten med et gammelt møllerkneb ved at prøve at trykke den anden vægtskål ned.

Det er den engel som Ebbe Kløvedal Reich tog udgangspunkt i, da han skrev sin store middelalderroman fra 1990: En engels vinger.

På sydhvælvet lyder dommedagsbasunen og de døde sjæle stiger op ad jorden med deres kiste på ryggen, håbefulde og grædende.

I østhvælvet ses en tronende Jesus i sin regnbue-mandorla, med Maria og Johannes Døberen, og en sjæl der genopstår.

I det næste hvælv ses mod nord Sct. Laurentius på sit bål, mens svendene knokler med blæsebælg og olie for at få det til at brænde så stærkt at kongen er tilfreds.

Kapsejladsen

Mod syd ser vi legenden om den hellige kong Olav af Norge illustreret på en vidunderlig måde. Selvom hans forfølger, Harald Hårderåde, havde valgt det hurtigste skib, Ormen hin lange, og han selv kun havde et langsomt fragtskib, sejlede han alligevel fra Harald ved Guds hjælp. Ja, han sejlede så hurtigt at når han afskød en pil fremad, faldt den i vandet bag skibet. Det ser vi bevis for i dette maleri hvor de to vikingeskibe dog er erstattet af et par middelalderkogger fra den tid hvor billedet er malet, ca. 1380. Se kapsejladsen.

I hvælvet ved kirkens indgangsdør ses mod øst den hovmodige smed der belæres af Ærkeenglen Mikael om hvordan man skoer en hest. Mikael hugger benet af, sætter skoen på og sætter derefter benet tilbage på hesten. Da den selvglade smed vil gøre ham det efter, kan han ikke få sat benet på igen. Mikael må komme ham til hjælp og således belære den ellers hellige mand om at hovmod er en stor synd.

Mod nord ses hvordan en liderlig kvinde straffes. Hun forfører en fornem yngling, og får derefter hugget hånden af.

Forfængeligheden

Memento mori, husk at du skal dø, er budskabet i vesthvælvet. Selvom du er ung, stærk og strålende, og alt går din vej, følger døden dig i hælende på sin okse. Han har sin pil på buen, parat til at skyde dig ned, just som du troede at det var Amors pil. Se maleriet.

Prædikestol og stolestader

På prædikestolen kan vi få repeteret de 4 evangelisters symboler: Lucas med oksen, Marcus med løven, Johannes med ørnen, og Mattæus med englen. Englen står her bagved Mattæus og holder et stort blækhus frem så han kan skrive den sande historie.

Der er nogle pragtfulde stolestader i kirken, hver af dem er individuel og markerer med våben eller navn eller symbol at her sidder den eller den fornemme familie. Det hierarkiske og uforanderlige samfund afspejles i kirken. Her er der ingen sociale mønsterbrydere, hver familie har sin faste plads.

Kirkens budskab

Det samlede budskab i kirkens indretning og udsmykning er: Livet er spændende, det er fuldt af historier, billeder og sjov, men døden og fortabelsen er sikker. Kun igennem kirken, og med helgenernes og Jomfru Marias hjælp, kan Ærkeenglen på dommens dag måske redde din sjæl over i paradis. Men for synderen står djævlene parat og den glødende helvedesmund er åben.

Det er den strenge ærkeengel Mikaels kirke. Han der jog Adam og Eva ud af paradis Han der var forrest i englenes kamp mod Lucifer og jog ham og hans føgesvende ned i helvede. Og han der på dommens dag vejer de genopstandne døde og afgør om de skal i helvedes fortabelse eller op i himmelborgen til Maria og de andre frelste.

Juli 2008